AVÍS LEGAL

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

TR3S, responsable del lloc web, d’ara endavant TR3S, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

TR3S es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de www.tr3s.cat.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: IMMA ESTIVILL BALSELLS
Nom comercial: TR3S
CIF: 39857375P
Domicili: CAMÍ DE LES ÀNIMES, 7. REUS (ESPANYA). 43206
e-mail: imma@tr3s.cat
Lloc web: www.tr3s.cat

 

2. OBJECTE

A través de www.tr3s.cat, els oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

 

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en www.tr3s.cat i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de la empresa i/o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a www.tr3s.cat implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de www.tr3s.cat no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de www.tr3s.cat i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en www.tr3s.cat, així com el propi espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de www.tr3s.cat, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’espai web o, en qualsevol cas , disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut que es disposa a www.tr3s.cat no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari de www.tr3s.cat es compromet a respectar els drets enunciats i ha evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI EN L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de www.tr3s.cat així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (Ii) les Condicions Generals d’Ús de www.tr3s.cat; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a www.tr3s.cat.

 3. Facilitar informació veraç a l’emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en www.tr3s.cat i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant, segons l’establert en l’apartat anterior, l’Usuari haurà, així mateix, d’abstenir de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent www.tr3s.cat i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’espai web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics en www.tr3s.cat, dels seus proveïdors o de tercers.

 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.

 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres usuaris.

 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de www.tr3s.cat i/o dels continguts.

 9. En particular, i ha títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatges, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  • De qualsevol manera, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

  • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats en l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

  • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

  • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

  • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar en la pròpia imatge de les persones.

  • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

  • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de www.tr3s.cat.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts www.tr3s.cat, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de www.tr3s.cat per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per a l’empresa.

 

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús de www.tr3s.cat, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de www.tr3s.cat. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l’control de l’empresa.

 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i ha través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

 3. Abús indegut o inadequat de www.tr3s.cat.

 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en www.tr3s.cat.

 5. L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de www.tr3s.cat. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà a l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de www.tr3s.cat. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de www.tr3s.cat.

 

7. HIPERVINCLES

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle a www.tr3s.cat, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de l’responsable de l’arxiu.

TR3S pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza el contingut d’aquests espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de www.tr3s.cat exclusivament per a ús privat i no comercial. Els espais web que incloguin enllaç a www.tr3s.cat: (I) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (Ii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (Iii) no podran enllaçar a cap pàgina de www.tr3s.cat diferent de la pàgina principal; (Iv) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció de www.tr3s.cat, sense permetre que l’espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi www.tr3s.cat com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de www.tr3s.cat.

L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’espai web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

TR3S no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a www.tr3s.cat.

 

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del el RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

 

9. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “galeta” a www.tr3s.cat, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci de www.tr3s.cat mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari sent Google el responsable de l’tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’Usuari en www.tr3s.cat, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador d’l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

 

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts a www.tr3s.cat tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l’oferir-los, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a www.tr3s.cat, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

11. FORÇA MAJOR

TR3S no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús www.tr3s.cat, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de domicili social de l’responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

AVÍS LEGAL

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner